Menyknapp

Marin Serviceingenjör

bannerbild

Marin Serviceingenjör

Öppen för sen ansökan

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2024-08-26 - 2026-05-15

Studietakt: Heltid

Studieform: Distans

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Marin serviceingenjör är en bred teknisk utbildning inom maskin & el/elektronik för en framtida karriär inom den marintekniska branschen.

Utvecklingen av el och elektronik på fartyg och båtar sker i snabb takt. Idag är kopplingen mellan elektronik, hydraulik och mekanik allt vanligare. Som marin serviceingenjör innebär det att du självständigt och fackmannamässigt ska kunna utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el, elektroniksystem, motorer i fartyg och fritidsbåtar och andra marintekniska produkter. Arbetet ger dig möjlighet att arbeta internationellt och i arbets­ledande positioner.

Vad du kan jobba med

Efter utbildningen har du kompetens för att fackmannamässigt utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el- och elektronik­system i fartyg och på båtar. Du kan jobba som Marin serviceingenjör, Marin underhållstekniker, Underhållsmekaniker, Marin Applikationstekniker och Marin El- och elektroniktekniker.

Distans

Utbildningen sker på distans och du följer undervisningen via inspelade föreläsningar, utbildningsmöte och handledning. I utbildningen ingår ett antal obligatoriska träffar i laborativ miljö på ett utbildningsfartyg. Resa och uppehälle i samband med träffarna betalas av den studerande.

LIA - Lärande i arbete

Lärande i arbete (LIA) utgör en fjärdedel av utbildningen, där man omsätter teoretiska kunskaper i praktiken i slutet av varje läsår. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

I samarbete med arbetslivet

Utbildningen Marin Serviceingenjör är framtagen i nära samarbete med näringslivet och branschorganisationen Svensk Marintekniskt Forum (SMTF).

Översiktsplaneringen visar hur utbildningen är upplagd under studietiden. Där hittar du också CSN-tider för årskurs 1 och 2.

Kursinnehåll

Kursens syfte och mål är att introducera den studerande till kunskapssyn och lärande samt skapa förståelse för den marintekniska branschen. Kursen ska också lägga en gemensam grund för de studerande i material- och ritteknik. Kursen introducerar också lagar och regler inom områdena arbetsmiljö och säkerhet.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska utveckla övergripande kunskap om fartygsmaskineri och grundläggande systemkunskap. Den studerande ska också kunna läsa och rita enklare systemritningar, utföra enklare beräkningar för motorer och pumpar och utföra felsökning. Kursen innehåller också obligatoriska praktiska moment på Chalmers övningsfartyg Fryken.


Kursen syfte och mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskap om el-system ombord på fartyg och fritidsbåtar. Den studerande ska kunna föreslå metod och lämpliga mätverktyg för att felsöka i en- och trefassystem, förebygga fel i enklare elsystem och identifiera faror och vidta åtgärder för att minimera risken av skador på person och sak under arbete med enklare elsystem i marin miljö.

Kursens syfte och mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskap om reglerteknik och dess användningsområden. Den studerande ska kunna tillämpa grundläggande programmering med dess symboler och utföra enklare schemaläsning och felsöka i både analoga och digitala reglersystem.

Kursens syfte och mål är att introducera den studerande i projektledning och projektmetodik. Kursen behandlar hela projektflödet, från projektidé och förberedelse till genomförande, avslutning, utvärdering och kontroll. Kursen ska också skapa förståelse för hur gruppdynamik och olika ledarstilar inverkar på effektivitet, motivation och prestation. Kursen syftar även till att den studerande ska få kunskap om de ekonomiska faktorer som påverkar företag och verksamheter i den maritima branschen.

Kursens syfte och mål är att orientera den studerande om var man finner tillämpliga regelverk för fartyg och fritidsbåtar, och hur dessa efterföljs inom marin service. Det handlar t.ex. om IMO, (International Maritime Organization), SOLAS (Safety Of Life At Sea) och MARPOL, klassningssällskap (Norske Veritas, Lloyds Register) samt övriga bestämmelser och standarder.

Kursens syfte och mål är att öka den studerandes kunskaper för att kunna kommunicera på engelska ute på uppdrag i sin yrkesroll. I kursen ska den studerande praktisera engelska i marintekniska sammanhang t ex marintekniska instruktioner, verktyg, diagram och ritningar. Kursen bygger på relevanta begrepp för fartyg, fritidsbåtar och marina produkter.


Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes teoretiska och praktiska kunskaper inom PLC (Programmable Logical Control) teknik, samt att utveckla kunskap och färdighet i schemaläsning, felsökning och montage inom eltekniken.

Kursens syfte och mål är att den studerande utvecklar teoretiska och praktiska kunskaper inom likströms- och växelströmsinstallationer samt schemaläsning, felsökning och montage inom eltekniken. Kursen ska också skapa förståelse för mätsystems noggrannhet.

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes teoretiska och praktiska kunskaper inom områdena förbränningsmotoranläggningar, fartygsframdrivning, hydraulik och underhållsteknik. Den studerande ska kunna förebygga, felsöka och till viss del åtgärda fel i maskin och hydraulsystem. Kursen innehåller också obligatoriska praktiska moment på Chalmers övningsfartyg Fryken.

Kursens syfte och mål är att orientera den studerande översiktligt inom ny teknik, miljöpåverkan och hållbar utveckling. Kursen behandlar miljö- och energieffektiva teknologier/tekniker inom alternativa drivmedel, framdrift och energiförsörjning av fartyg och fritidsbåtar

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes grundläggande kunskaper om vanligt förekommande elektroniska produkter och system i marin miljö t.ex. radar, GPS-plotters, radioinstallationer, laddningsutrustning, autopiloter, digitala kommunikationssystem och bussteknik. Kursen handlar också om teoretiskt förstå service och underhåll av system.

Kursens syfte och mål är att öka den studerandes förståelse för yrkesområdet, ge inblick i hur företag bedrivs och vilka förutsättningar företaget har att anpassa sig till. Den studerande ska ges möjlighet att praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper och färdigheter inom något/några av områdena maskinsystem, elteknik och styr- och reglerteknik.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska tillämpa och praktisera sina förvärvade kunskaper och färdigheter från utbildningens alla kurser. Tyngdpunkten ligger på avancerade serviceuppdrag (felsökningar, service, underhåll, reparationer och/eller nyinstallationer) inom olika fartygssystem utifrån gällande regelverk.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska omsätta sina samlade kunskaper och erfarenheter från utbildningens kurser i ett utredande marintekniskt serviceuppdrag. Den studerande väljer själv sitt område, ställer upp sin problemformulering, refererar till relevant litteratur, analyserar, värderar och ger sin lösning av problemformuleringen.

Förkunskaper

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

  • Grundläggande behörighet. Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

  • Särskild behörighet, som är specifik för respektive utbildning:
    Lägst betyget E/3/G i någon av följande kurser:
    Elektromekanik - ELLER Industritekniska processer 1 - ELLER
    Marinelektronik 1 - ELLER Ellära 1 - ELLER Teknik1

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom betyg och prov.

Betyg

Godkänt betyg i kursen Matematik 2 ger 10 poäng.

Särskilt prov

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

  • Läsförståelse/skriftlig uppgift (max 10p) – branschspecifika texter
  • Matematisk problemlösning (max 10p) – utifrån yrkesroll

Särskilt prov ger maximalt 20p

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Särskilt prov genomförs digitalt på distans.

Total maximal poäng för urval är 30p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Grafik
Ansökan öppen
Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Öppen för sen ansökan

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2024-08-26 - 2026-05-15

Studietakt: Heltid

Studieform: Distans

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Kontakt